Til hovedside

Det skal ikke hende
...men noen ganger skjer det likevel

Info til pasient 
og behandler

Stiftelsens
vedtekter

Hvor kan jeg 
henvende meg?

Fond og støttemedlemsskap

Artikler

Lenker

Nyheter

e-post
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“...Overalt hvor jeg 
kommer inn i huset, 
vil jeg virke til 
pasientens beste, 
avholde meg fra 
all bevisst urett 
og særlig unngå 
kjønnslig omgang 
med de kvinner
og menn, slaver 
og frie 
som bor der...”

fra den 
hippokratiske ed
 

Fundas og vedtekter for Stiftelse 99

 

§ 1: Opprinnelse og opprettelse

Stiftelse 99 er en privat stiftelse med  ideelt formål, opprettet ved gave fra Mette Sundt Gundersen.
 

§ 2: Grunnkapital og kapitaløking

Stiftelse 99s grunnkapital er NOK 67 130,-. Denne grunnkapitalen skal ikke på noe tidspunkt underskrides. 

Kapitalen skal søkes økt gjennom stiftelsens arbeide. Når grunnkapitalen når en størrelse på minimum NOK 100 000,-  svarende i kroneverdi til 1999-kroner, kan kapitalens avkastning anvendes som beskrevet under § 3. Skulle grunnkapitalen etter dette på noe tidspunkt falle i kroneverdi til under denne sats, skal stiftelsen tilbakeholde kapitalens avkastning, og arbeide for øking av grunnkapital, inntil ovennevnte verdi igjen er oppnådd.
Kapitalen skal anbringes rentebærende.
 

§ 3: Stiftelsens formål

Stiftelse 99 har primært som formål å yte bistand til personer som under terapi i Norge er blitt utsatt for etiske overgrep av psykolog eller psykiater. Med overgrep menes her profesjonell incest, seksualiserte grenseoverskridelser, grov misbruk av tillit, og etiske overtramp eller overgrep av tilgrensende art.

Stiftelsen mener at den beste bistand som kan ytes er den forebyggende. Men selv om det arbeides utrettelig med dette, vil det likevel kunne forekomme overgrep i en terapeutisk setting. Stiftelsen ser det derfor som sin oppgave å yte bistand til enkeltpersoner som er i en vanskelig livssituasjon som følge av de fag-etiske overgrep de har vært utsatt for av psykiater eller psykolog. Stiftelse 99 har således et todelt formål:

(1) Å bidra til forebygging av fag-etiske overtramp og overgrep blant psykiatere og psykologer i deres yrkesutøvelse (opplysning samt profesjonsrettede tiltak ). 

(2) Å bidra til å støtte mennesker som har vært utsatt for fag-etiske overgrep som skissert ovenfor under  sin psykiatriske eller psykologiske behandling (personrettede tiltak).
 

§ 4: Fordeling av stiftelsens avkastning

Avkastning av Stiftelse 99s midler skal benyttes på følgende måte:

(1) 10% av kapitalens årlige brutto avkastning skal tillegges kapitalen.
(2) Stiftelsens løpende utgifter, som til enhver tid søkes begrenset til et minimum, dekkes av  kapitalens avkastning.
(3) Det resterende - stiftelsens netto årsoverskudd - skal utdeles til de dertil berettigede, i samsvar med ovenstående formål og de nedenfor fastsatte regler.
  

§ 5: Regler for tildeling

Stiftelse 99s overskudd fordeles etter det sittende styrets skjønn til formål eller søkere som oppfyller kravene skissert i § 3. 

Under henvisning til § 3, 1. underpunkt kan stiftelsens overskudd benyttes, etter det sittende styrets skjønn til 

(1) kurs- og foredragsvirksomhet overfor psykiatere og psykologer samt studenter innenfor disse disiplinene;
(2) økonomisk støtte til utgivelser, publikasjoner e.l. som er i overensstemmelse med stiftelsens formålsparagraf;
(3) bidrag av enten økonomisk eller annen art til opplysning og informasjon til pasientgrupper.

Stiftelsens styre kan etter skjønn også bevilge midler til andre profesjons- og opplysningsrettede tiltak. Styret kan også bevilge midler til samme formål flere ganger.

Under henvisning til § 3, 2. underpunkt kan stiftelsens overskudd benyttes, etter det sittende styrets skjønn til

(4) økonomisk støtte til enkeltpersoner som er utsatt for overgrep som er i overensstemmelse med dem skissert under § 3;
(5) i særskilte tilfelle til økonomisk støtte for etterlatte eller pårørende av personer som har vært utsatt for overgrep som skissert under § 3 (sekundæroffer) i løpet av siste 10 kalenderår.
 

§ 6: Vilkår for tildeling

Under henvisning til § 3, 1. underpunkt  forutsettes at Stiftelse 99s styre aktivt bidrar til å organisere  eller medvirke til tiltak av forebyggende karakter, og at stiftelsens midler benyttes til å (del-)finansiere dette. Midler kan også søkes av enkeltpersoner som bidrar til opplysning innen dette feltet. Eksempelvis kan nevnes bidrag til forskningsprosjekt, hovedfagsoppgaver e.l. Det er styrets oppgave å forvisse seg om at midlene anvendes forskriftsmessig.

Under henvisning til § 3, 2. underpunkt kan midler tildeles enkeltpersoner etter søknad. Søknaden skal dokumentere at overgrep som skissert ovenfor har funnet sted og/eller er under gransking. Slik dokumentasjon kan være bekreftelse fra  behandler og/eller bekreftelse fra angjeldende fag-etiske råd og/eller Statens Helsetilsyn og/eller politimyndighet. Søknaden bør inneholde en redegjørelse for hvorfor det søkes midler fra Stiftelse 99, samt opplysninger om hvorledes eventuelle bidrag tenkes anvendt. Det skal dog ikke hefte økonomisk behovsprøving eller betingelser vedr. anvendelse av tildelte midler fra stiftelsens side.

Samme person kan i særskilte tilfelle motta støtte flere ganger. Men midler kan ikke tildeles både til en enkeltsøker og til dennes pårørende, jf. § 5, underpunktene 4 og 5.
 

§ 7: Begrensninger av tildeling

Midler kan ikke tildeles organisasjoner/foreninger som i følge egne statutter og regelverk  skal arbeide mot samme formål og målgrupper, og/eller har budsjett som forplikter dem til dette.

Midler fra Stiftelse 99s avkastning kan heller ikke tildeles behandlere av noen kategori som har medvirket til overgrep mot pasient eller er under gransking for slike overgrep.
 

§ 8: Stiftelsens styre

Stiftelse 99  skal ledes av ikke mindre enn to og ikke mere enn tre personer, hvorav en er offentlig godkjent psykiater og en er offentlig godkjent psykolog. Dersom tre styremedlemmer oppnevnes, skal det tredje styremedlem vekselvis tilhøre psykiater- eller psykologstanden. Styremedlemmene utpeker selv sin vararepresentant. Styret fordeler verv innbyrdes og etter behov, og styremedlemmer har en fungeringsperiode på 4 år. Styret kan knytte til seg flere medarbeidere, men det skal ikke utbetales vederlag eller lønn fra Stiftelse 99s midler for innsats gjort for stiftelsen. 

For å sikre kontinuitet i stiftelsens arbeide er det ønskelig med en forrykkelse i oppnevning av styrerepresentanter slik at sittende medlemmer overlapper nye med to år.

Styremedlemmer fra nevnte profesjoner bør oppnevnes av sine respektive fagforeninger på nasjonalt plan. Det er ønskelig at oppnevning sees som et tillitsverv. Kriterier for oppnevning er at fagpersonen av sin fagforening ansees som faglig egnet og pålitelig. Det er uforenelig med styreverv at personen samtidig sitter i egen forenings fag-etiske organer. Mens det å utpeke et styremedlem bør tilfalle den enkelte fagforening, er styremedlemmet å betrakte som en selvstendig person, og ikke en kanal for den bakenforliggende fagforenings dagsaktuelle politikk eller interesser. 

Sittende styremedlemmer kan gjenoppnevnes.

Det gis ikke vederlag fra Stiftelse 99 for å delta i eller lede stiftelsen.

Stiftelse 99s første styre utpekes av stiftelsens gründer. Dersom aktuelle fagforeninger ikke finner å kunne oppnevne nye styremedlemmer, skal sittende styremedlem selv oppnevne sin etterfølger. Stiftelsens gründer, eller den hun utpeker, har møte- og talerett, men ikke stemmerett, på styremøter til og med år 2020. Hun skal således holdes orientert om stiftelsens arbeid, vedtak, møter, møteinnkallinger og økonomiske disposisjoner.
 

§ 9: Styrets retningslinjer

Styret konstituerer seg selv og fordeler oppgaver. Det møtes og arbeider etter vedtektene og ut fra eget skjønn hva gjelder virksomhetens hyppighet og omfang.

Det samlede styret er ansvarlig for konfidensiell behandling av alle søknader som faller under vedtektenes § 3, 2. underpunkt. Det er likeså ansvarlig for at alle søknader som faller under nevnte underpunkt får en rask preliminær tilbakemelding om at søknad er mottatt, om videre saksgang, og når avgjørelse kan ventes.

Det samlede styret er ansvarlig for den etter § 3 skisserte opplysningsvirksomhet.
Når Stiftelse 99 fordeler støtte i henhold til vedtektenes § 3 og § 5, skal vedtak om dette samt utbetaling underskrives av to styremedlemmer. Dersom styret finner at det ikke er relevante søkere til stiftelsens midler og/eller ikke finner anvendelse for midler i henhold til § 3, 1. underpunkt, skal netto årsoverskudd tillegges stiftelsens kapital.

Stiftelsens regnskap føres av styret selv, og revideres av den revisor styret oppnevner. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning oversendes Brønnøysundregisteret, som sørger for videresending til Fylkesmannen. Regler om personvern og konfidensialitet i forhold til enkeltpersoner forutsettes ivaretatt i henhold til gjeldende regler.
 

 § 10: Stiftelsens oppløsning

Stiftelse 99 kan tidligst oppløses i år 2099. Dersom stiftelsen besluttes oppløst skal grunnkapitalen overføres til det/de av det sittende styret utpekte ideelle organisasjoner som ligger nærmest Stiftelse 99s eget formål.
 

§ 11: Generelle bestemmelser

Vedtektene for Stiftelse 99 kan alene endres slik det i den til enhver tid gjeldende lovgivning er bestemt hva gjelder omdanning av stiftelser. Hvor intet er fastsatt i disse vedtekter gjelder den til enhver tid gjeldende lovgivning for private stiftelser.